pomiary elektryczne, pomiary oświetlenia.
 • STRONA GŁÓWNA

EVITA - pomiary elektryczne, pomiary oświetlenia.

Przeprowadzamy pomiary elektryczne - odbiorcze i eksploatacyjne w budynkach prywatnych, spółdzielniach i wspólnotach, w zakładach pracy, firmach, instytucjach publicznych.
Posiadamy uprawnienia elektryczne Eksploatacji i Dozoru niezbędne aby poprawnie wykonać przegląd instalacji elektrycznej oraz pomiary elektryczne.

Wykonujemy pomiary elektryczne:

 • pomiary ochrony przeciwporażeniowej
 • pomiary rezystancji izolacji obwodów
 • pomiary zabezpieczeń różnicowoprądowych
 • pomiary ciągłości przewodu ochronnego PE
 • pomiary natężenia oświetlenia
 • pomiary równomierności oświetlenia
 • pomiary stanu instalacji odgromowych
 • pomiary obciążenia linii zasilających WLZ
 • pomiary odbioru instalacji elektrycznej do PINB.

pomiary oświetlenia, pomiary elektryczne

 • 10/06/2010
 • Ukończenie szkolenia w formie seminarium: "Oświetlenie w zakładzie pracy" (zasady doboru, pomiary), zorganizowane przez Instytut Ochrony Pracy - PIB. czytaj...
 • 20/01/2009
 • Rozszerzyliśmy nasz profil działalności o projektowanie i pomiary oświetlenia zgodnie z normą PN-EN 12464-1:2004 "Światło i oświetlenie miejsc pracy."

pomiary oświetlenia, pomiary elektryczne

pomiary oświetlenia, elektryczne pomiary

Pomiary oświetlenia
wykonujemy przy użyciu luksomierzy, które zostały zatwierdzone przez Główny Urząd Miar, posiadających

aktualne świadectwo wzorcowania.

Pomiary elektryczne - wykonujemy miernikami które posiadają aktualną

deklaracje zgodności i zatwierdzenia typu.